BANER A Miejsce na Twój baner
87 portali ogłoszeniowych
DODAJ BANERZOBACZ PORTALE

BANER B Miejsce na Twój baner
87 portali ogłoszeniowych
DODAJ BANERZOBACZ PORTALE


BANER C Miejsce na Twój baner
87 portali ogłoszeniowych
DODAJ BANERZOBACZ PORTALE

Technicy moblini Albert i Magda
Naprawa, serwis urządzeń fitness, Serwis Skuterów Inwalidzkich - Naprawa Rowerów Trójkołowych, Sprzętu Rehabilitacyjnego
607715169

Regulamin

DEFINICJERegulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Portal – serwis internetowy reklamowka.net.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://reklamowka.net.pl/, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Portalu i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem;

Redakcja portalu – podmiot zarządzający i prowadzący Portal – www.reklamowka.net.pl, będący jednocześnie właścicielem Portalu;

Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji portalu takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Redakcji portalu, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowień.

Materiał – informacja przekazana, które mają być zamieszczone na portalu.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNENiniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia Usług w serwisach internetowych umieszczonych w następujących domenach: www.reklamowka.net.pl, (zwanych dalej wspólnie, bądź w określonych przypadkach pojedynczo: „Serwisem”), zasady korzystania z tych Usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.Serwis www.reklamowka.net.pl jest prowadzony w drodze elektronicznej przez Usługodawcę. Redakcja Serwisu mieści się pod adresem siedziby Usługodawcy określonym w ust. 2.Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie przez Usługobiorcę z niektórych Usług udostępnianych w Serwisie, w szczególności z Usług dostępnych tylko w przypadku Rejestracji wymaga dostępu do poczty elektronicznej.Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonując Rejestracji w Serwisie Usługobiorca poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.§2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKAUżytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, które przewidziane są w funkcjonalnościach portalu.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu do celów komercyjnych.

Zabronione jest przekazywanie do Portalu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Redakcji portalu.

Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portalu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa

Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu. Redakcja portalu ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.

Konto Użytkownika oraz dostarczony materiał może zostać usunięte z Portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Redakcji portalu lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

Konto użytkownika oraz materiał może zostać usunięte z Portalu bez podawania przyczyn ze strony Redakcji portalu, gdy Redakcja portalu uzna to za konieczne.

Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Redakcją portalu a Użytkownikiem.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

§3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORARedakcja portalu dołoży starań, aby informacje i dane prezentowane w portalu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W związku z tym, że mają one charakter ogólny Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania tych informacji przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych na ich podstawie decyzji, zwłaszcza w zakresie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.

Redakcja portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu.

Redakcja portalu nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do portalu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia tych faktów.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

Redakcja portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji portalu. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.

Redakcja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych.

Na Redakcji portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu.

Redakcja portalu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Redakcja portalu ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości portalu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do:

usunięcia z portalu Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez a postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, uczuć, w tym religijnych, oraz praw osób trzecich,

zablokowania Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Portalu lub przepisów prawa,

zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,

§ 4. PRAWA AUTORSKIEAutorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w Portalu, należą do Redakcji portalu lub podmiotów, z którym zawarł stosowne umowy.

Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, o których mowa w pkt 1 podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów i Produktów udostępnionych w Portalu przez innych Użytkowników Zarejestrowanych.

Jakiekolwiek użytkowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w portalu wymaga zgody Redakcji portalu.§ 5 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGZawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę. Zawarcie niektórych umów o świadczenie bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.Zawarcie umów o świadczenie niektórych odpłatnych Usług wymaga Rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług. Utworzone w procesie Rejestracji w Serwisie: Konto oraz Login Usługobiorcy mogą być przypisane tylko do jednego Usługobiorcy, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych Usług niewymagające Rejestracji w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty w wysokości i zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych Usług wymagające Rejestracji w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z Konta w Serwisie.Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonania Rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa, niezależnie od tego, czy do zawarcia Umowy o świadczenie tej Usługi wymagana była Rejestracja w Serwisie.Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie.Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.Prawo do odstąpienia od Umowy, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:

o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług;o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług określonego w ust 6, i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.

12. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających Rejestracji w Serwisie. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć Konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§6 PŁATNOŚCIUsługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.

Opłata za zamieszczenie bądź promowanie odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer bądź przy pomocy przelewów on-line.

Przelewy on-line obsługiwane są przez firmę DotPay.pl

Płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/ w przypadku problemów z tą usługą reklamację należy zgłaszać http://www.dotpay.pl/reklamacje/. Usługi SMS dostępne są w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi

§7. POLITYKA PRYWATNOŚCI1.W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

- nazwisko i imiona Usługobiorcy;

- numer NIP;

- adres zamieszkania lub pobytu;

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;

- adres poczty elektronicznej;

- numer telefonu;

4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;

oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;

informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w zakresie i celu świadczenia Usług - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182, z późn. zm.), zwanym dalej także „administratorem danych”.

7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

9. W przypadku korzystania z Usług wymagających Rejestracji Usługobiorca realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

10. W przypadku korzystania z Usług niewymagających Rejestracji, lecz podania określonych danych, Usługobiorca realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie. Usługobiorca jest obowiązany podać nazwę, pod którą korzystał z Usługi, adres e-mail, którym się posłużył, jak również podać link do treści, które zamieścił w Serwisie.

11. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.§8. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJIReklamacje dotyczące Usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy.O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

w przypadku Usług wymagających Rejestracji - nazwę Konta (Login) Usługobiorcy; w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy podany Usługodawcy.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (rekomendowane jest, aby była ona przesyłana listem poleconym) przez Usługodawcę.Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany przy składaniu reklamacji.§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWENiniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem Zarejestrowanym i obowiązuje od dnia opublikowania go w Portalu.

Opublikowane w portalu informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne, dotyczy to w szczególności ogłoszeń, zaproszeń na imprezy, wystawy, itp. chyba, że Redakcja portalu postanowi inaczej.

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Redakcję portalu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Portalu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.